II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

wymagane dokumenty

Uwaga: informacje na tej stronie mogą być niepełne!

Dokumenty wymagane od kandydatów w czasie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

  • wniosek/podanie wypełniony komputerowo na stronie https://nabor.pcss.pl/lancut podpisany przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) — od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.;
  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego — od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00;
  • dwie podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia) — do 6 lipca 2018 r. wraz z oryginałami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • karta zdrowia — jak wyżej.

Kandydaci posiadający:

  • opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, organizowanych przez Kuratora Oświaty

do składanych dokumentów dołączają ich oryginały.

Terminy czyli Harmonogram rekrutacji w 2018 roku

Uwaga: Poniżej wybrane są terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, dotyczące naszej szkoły. Pełen harmonogram dostępny jest w Zarządzeniu Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 7.05 – 11.06.2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]

[1]ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

7.05 – 27.06.2018 r.
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 22 – 26.06.2018 r.
do godz. 1500
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29.06.2018 r. do godz. 1000
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej(...) 29.06 – 06.07.2018 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 09.07.2018 r. do godz. 1000

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 10 – 31.07.2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 10.0707.08.2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.08.2018 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej(...) 22 – 24.08.2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.08.2018 r.

Oferta edukacyjna 2018/2019

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka
Łańcut ul. Grunwaldzka 11

W roku szkolnym 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie planowane są następujące klasy pierwsze:

matematyczna - politechniczna

matematyczna - ekonomiczna

matematyczna - architektoniczna

lingwistyczno - biznesowa

lingwistyczna z elementami translatoryki

Humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa narodowego

Akademicka - dziennikarska

Medialna z elementami komunikacji społecznej i dziennikarstwa internetowego

Akademicka - kryminalistyka i nauki pokrewne JEDYNA NA PODKARPACIU!

Ekologiczna

Akademicka - biologiczna

Biologiczna z elementami kosmetologii

Każda z klas z indywidualnie wybraną przez kandydata konfiguracją rozszerzeń oraz wybranym drugim językiem obcym. W każdej z klas kandydat wybiera indywidualnie 2 - 4 rozszerzenia spośród przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, język angielski, fizyka, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka oraz drugi język obcy. Ostatecznych wyborów przedmiotów rozszerzonych uczniowie dokonują na początku klasy drugiej.

W każdej klasie pierwszym językiem obcym jest język angielski, a drugim do wyboru: język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański
w grupach międzyoddziałowych o różnych stopniach zaawansowania (w tym nauka od podstaw lub kontynuacja).

Wstępnego wyboru przedmiotów rozszerzonych, poziomu języka angielskiego oraz wyboru drugiego języka obcego dokonuje kandydat przy przyjęciu do szkoły.

Dla chętnych grupy z wychowania fizycznego z programem autorskim - profil sportowy.

Rekrutacja do szkoły prowadzona będzie przy pomocy formy elektronicznej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji można uzyskać:

  • na stronie internetowej szkoły www.2lolancut.pl
  • telefonicznie (17) 225 36 74
  • osobiście w sekretariacie szkoły
  • podczas dyżurów komisji rekrutacyjnej.