II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – na rok szk. 2017/18

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Łańcuckiego

Forma realizacji programu

•    Stypendium Powiatu Łańcuckiego’’,
•    Nagrodę Edukacyjna Powiatu Łańcuckiego

Nabór wniosków w ramach Programu odbędzie się w terminie do  30 czerwca  2018 r.
Regulamin i wnioski dotyczące programu stypendialnego znajdują się na stronie
http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/atach/1/32/11318/Uchwa__a.XVI.101.2016.2016-04-20.pdf

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”

Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

W ramach tego programu można ubiegać się o przyznanie:
•    stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne,
•    stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,
•    nagrodę pieniężną.

Nabór wniosków w ramach Programu odbędzie się w terminie do 31 lipca 2018 r.
Regulamin i wnioski dotyczące programu stypendialnego znajdują się na stronie
http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok

Informacje o programie „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Więcej informacji.

Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów ogłoszony

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

 • od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
 • od 11 do 25 września 2017 r. – uczniowie/uczennice klas pierwszych liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018.

Wyciąg z regulaminu

Uczniowie objęci programem

§ 3

 1. Projekt jest skierowany do uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.
 2. W ramach projektu przewiduje się przyznanie nie więcej niż 590 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół zawodowych, na cele edukacyjne, w proporcjach 60% i 40% na korzyść szkół ponadgimnazjalnych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może dokonać zmiany proporcji, o której mowa w ust. 2.

Zasady przyznawania stypendiów

§ 4

 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne:
 2. kryteria obowiązkowe:
 3. złożenie wniosku,
 4. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 5. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 6. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 7. średnia ocen z: 3 wybranych przedmiotów (z grupy przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki,
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 8. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się
  ukończenia 16 roku życia, legitymujące się ści lub dziecko legitymujące sięści, określonym
  w przepisach

-           co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),

-           co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

2) kryteria dodatkowe:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.
 3. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria zapisane
  w ust.1 pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust.1 pkt 2.

Pozostałe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium, oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.

Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – na rok szk. 2017/18

Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Więcej informacji na stronie:

http://2lolancut.pl/index.php/dla-uczniow/stypendia/komunikaty/1845-stypendium-zarzadu-wojewodztwa-podkarpackiego-w-rzeszowie

Program wspierania edukacji młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Samorządu Województwa Podkarpackiego

Więcej informacji na stronie:

http://2lolancut.pl/index.php/dla-uczniow/stypendia/komunikaty/1841-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-w-ramach-programu-nie-zgubic-talentu

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu „Nie zagubić talentu”

Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych, w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

W ramach tego programu można ubiegać się o przyznanie:

 • stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe,
 • nagrodę pieniężną.

Czytaj więcej...

Dla maturzystów: stypendia na I rok studiów

Maturzyści mogą ubiegać się m.in. o następujące stypendia na I rok studiów:

 • Program Stypendiów Pomostowych
 • Stypendium Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
 • Fundusz Stypendialny TALENTY

Czytaj więcej...