II Liceum Ogólnokształcące
w Łańcucie


ul. Grunwaldzka 11
37-100 Łańcut


2lolancut@wp.pl


Tel: (17) 225 36 74
Fax: (17) 225 28 26


Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie: II Liceum Ogólnokształcące i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego 9900 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację takich celów szczegółowych, jak:
a) podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych,
b) wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego,
c) wdrożenie uczniów do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie.

Zajęcia dla uczniów

W każdej ze szkół zrealizowane zostaną dla uczniów trzy rodzaje zajęć.
Zajęcia będą się odbywały w czasie wolnym od zajęć szkolnych i prowadzić je będą trenerzy wybrani w porozumieniu z Dyrekcją szkoły (nauczyciele szkoły i/lub trenerzy zewnętrzni).

a. zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w formie kursu trwającego 30 godzin lekcyjnych przez okres jednego roku szkolnego w danym cyklu.
Ze względu na treści merytoryczne, zajęcia z języka angielskiego będą komplementarne w stosunku do podstawowego materiału realizowanego w ramach programu szkolnego i będą mieć na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.
Poziom zajęć odpowiadać będzie poziomowi B1 według sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych przyjętej przez Radę Europy. Oczekuje się, że po ukończeniu zajęć, dzięki równoległemu rozwijaniu umiejętności praktycznych posługiwania się językiem angielskim na obszarze wszystkich czterech sprawności językowych (mówienie, rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, pisanie), uczniowie osiągną poziom biegłości zbliżony do B2. Jednym z priorytetów w działaniach trenerów w czasie trwania zajęć będzie położenie nacisku na rozwijanie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem (kompetencja porozumiewania się w mowie i piśmie), natomiast poprawność językowa, choć jest istotna, nie będzie stanowić nadrzędnego celu dydaktycznego.
Celem nadrzędnym zajęć będzie doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów, prawidłowego wysławiania się, przełamanie bariery językowej i poprawienie płynności wypowiedzi ustnej. Istotne będzie też, poprzez właściwe wykorzystanie odpowiednio dobranych materiałów i pomocy dydaktycznych, kształtowanie w uczniach postawy ciekawości i otwartości na kulturę krajów anglojęzycznych. Temu ostatniemu celowi sprzyjać będzie m.in. umożliwienie i wskazanie uczniom dostępu do autentycznych materiałów (np. filmy, programy radiowe, artykuły z czasopism, Internet, literatura), lekcja z tzw. native speaker’em, czyli rodzimym użytkownikiem języka, oraz podkreślanie przez trenerów potrzeby współpracy z uczniami szkół w krajach anglojęzycznych i wskazywanie na istnienie takich możliwości.
Metody i techniki nauczania stosowane podczas zajęć będą zatem tak dobrane, aby jak najwięcej mówić na zajęciach, po to by poczuć się z tym pewnie i bezpiecznie. Zasadą wprowadzania nowego materiału będzie przedstawienie go w określonym kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie uczniów w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą także gry i zabawy komunikacyjne, zapewniające szybkie postępy w nauce. Praca w czasie zajęć organizowana będzie na wiele sposobów: np. praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.
Uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymają bezpłatnie materiały szkoleniowe: podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń dopasowany do programu zajęć i mający służyć uczniom pomocą w przyswojeniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy.

b. zajęcia komputerowe ECDL

Zajęcia dla każdej z grup będą odbywać się w formie kursu trwającego 120 godzin lekcyjnych przez okres jednego roku szkolnego w danym cyklu.
Celem zajęć będzie zapoznanie uczniów z zagadnieniami objętymi certyfikacją ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) na poziomie Core: Moduł 1. Podstawy technik informatycznych – podstawy użytkowania i zastosowań komputerów;
Moduł 2. Użytkowanie komputerów – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
Moduł 3. Przetwarzanie tekstów – poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.
Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne – wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeo: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
Moduł 5. Bazy danych – tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych – użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.
Uczniom biorącym udział w zajęciach sfinansowane zostaną w ramach projektu egzaminy ECDL (rejestracja, opłaty za moduły egzaminu, certyfikaty) z powyższych 7 modułów (ew. egzaminy poprawkowe będą możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Unizeto Technologies S.A. indywidualnie dla każdego ucznia i dopiero po podejściu przez ucznia do egzaminów ze wszystkich 7 modułów). Wszystkie egzaminy będą przeprowadzone przez upoważnionych egzaminatorów ECDL w laboratoriach egzaminacyjnych o statusie edukacyjnym.
W ramach zajęć uczniom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały szkoleniowe: podręczniki zgodne z obowiązującym sylabusem ECDL (aktualna wersja 5.0).

c. zajęcia z podstaw przedsiębiorczości

Zajęcia dla każdej z grup będą odbywad się w formie kursu trwającego 20 godzin lekcyjnych przez okres jednego roku szkolnego w danym cyklu.
Celem zajęd będzie podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, poprzez aktywnośd w zakresie kreowania działao przedsiębiorczych, projektowania działalności gospodarczej oraz zwiększenia świadomości i wykorzystania instrumentów finansowych. Niezbędnym uzupełnieniem zajęd będą praktyczne zadania i projekty realizowane samodzielnie przez uczestników zajęd w terminach pozalekcyjnych. Zajęcia te mają umożliwić praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy, kontakt z lokalną praktyką gospodarczą oraz stanowid podstawę do dyskusji i analiz prowadzonych podczas zajęć.

Ramowy program szkoleń obejmować będzie następujące zagadnienia: przedsiębiorczość i przedsiębiorca, pomysł na biznes – wprowadzenie, szanse i zagrożenia makrootoczenia, rynek pracy: perspektywa pracodawcy i pracownika, rynek finansowy: źródło kapitału i instrumenty lokacyjne, praktyka biznesu – spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, biznesplan – opracowanie i prezentacje formalnych koncepcji.
W ramach zajęd uczniom zapewnione zostaną bezpłatnie materiały szkoleniowe: podręczniki zgodne z powyższym ramowym programem zajęć.

d. szkolenia e-learningowe z podstaw przedsiębiorczości oraz języka angielskiego

W ramach projektu uczniowie będą mogli dodatkowo skorzystad ze szkoleo e-learningowych z zakresu objętego programem zajęd z podstaw przedsiębiorczości oraz – co jest nowością od II cyklu szkoleniowego – języka angielskiego. Zastosowany zostanie zatem tutaj mieszany proces edukacji (tzw. blended learning), wykorzystujący elementy kształcenia na odległośd (e-learning) oraz zajęcia stacjonarne w szkołach (zgodnie z pkt. a i c). Dostęp do szkoleo e-learning będzie niczym nieograniczony, tzn. uczniowie będą mogli z niego korzystać zarówno w szkole, jednakże poza godzinami przeznaczonymi na zajęcia stacjonarne, jak i w domu w czasie wolnym.

Organizacja zajęć w szkole

Każdy z uczniów wyłonionych do udziału w projekcie będzie mógł wziąć udział tylko w jednym rodzaju zajęć, tj. albo w zajęciach z języka angielskiego, albo w zajęciach ECDL, albo w zajęciach z podstaw przedsiębiorczości.
Po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym dla grupy uczniów biorących w nich udział przeprowadzone zostaną zdalne testy końcowe badające ich postęp wiedzy. Wyniki zdalnych testów końcowych zostaną odniesione do wyników zdalnych testów ewaluacyjnych, przeprowadzonych w połowie zajęć w danym roku szkolnym. Wszystkie te testy będą, podobnie jak zdalne testy wstępne, przeprowadzane za pomocą platformy internetowej.
Dodatkowe zajęcia dla uczniów odbywać się będą na terenie szkoły w godzinach pozalekcyjnych. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie uzgodniony z Dyrekcją szkoły oraz kadrą nauczycielską w taki sposób, by był on korzystny dla uczniów i nie kolidował z zajęciami lekcyjnymi.

 

Korzyści

Uczniowie biorący udział w projekcie, oprócz podniesienia swoich kompetencji kluczowych, dodatkowo zyskają:

  • wszyscy uczniowie z minimum 80% frekwencją w zajęciach otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w projekcie,
  • dodatkowo uczniowie biorący udział w zajęciach komputerowych otrzymają możliwość certyfikacji swoich umiejętności (egzaminy) i otrzymania certyfikatu ECDL Core,
  • proces kształcenia zostanie wsparty podręcznikami i zeszytami ćwiczeń, które wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatnie,
  • wsparcie procesu kształcenia szkoleniami e-learningowymi z podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego (tzw. blended learning), z których uczniowie będą mogli korzystać w każdej chwili i w każdym miejscu,
  • nagrody za najlepsze wyniki w zdalnych testach końcowych (9 osób w każdej szkole) oraz nagrody dla wszystkich uczniów, którzy ukończą zajęcia z odpowiednią frekwencją (minimum 80%),
  • dodatkowe, najbardziej wartościowe nagrody, otrzyma 9 uczniów z najlepszymi wynikami ze zdalnych testów końcowych spośród wszystkich szkół biorących udział w projekcie w danym roku szkolnym.

Dla samych uczniów udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Zasady rekrutacji uczniów

Rekrutacja uczniów do projektu będzie oparta o przeprowadzane w szkołach zdalne testy wstępne. Zdalne testy wstępne będą mogły być przeprowadzane wyłącznie w pracowniach komputerowych szkół na stanowiskach komputerowych posiadających dostęp do Internetu. W ramach zdalnych testów wstępnych uczniowie będą wypełniad przez Internet testy wiedzy składające się z pytań z dziedzin objętych projektem: języka angielskiego, technologii informacyjnej oraz podstaw przedsiębiorczości.
Wyniki zdalnych testów wstępnych zostaną przedstawione w postaci list rankingowych uczniów, które zostaną porównane z listami uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach sporządzonymi przez nauczycieli i wychowawców. Rozbieżności między listą uczniów wytypowanych do udziału w zajęciach a listami rankingowymi po zdalnych testach wstępnych będą wyjaśniane w porozumieniu ze szkołą.
Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, każdy uczeń przed rozpoczęciem zajęć będzie musiał dostarczyć do szkoły deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaną przez siebie oraz przez swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego). Wzory tych dokumentów zostaną dostarczone do szkoły biorącej udział w projekcie przed rozpoczęciem zajęć.