Informacja o ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”.