Uwaga: Informacje tutaj zawarte dotyczą wszystkich klas, szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dla klasy dwujęzycznejklasy sportowej są w osobnych stronach.

Etap 1 – Składanie wniosków (podań) do szkoły

Od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 (w przypadku klasy dwujęzycznej i klasy sportowej do 31 maja 2022 r. do godz. 15:00).

Wniosek należy wypełnić w systemie Nabór, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w wyżej wymienionym terminie.
Wzór wniosku można również wydrukować i wypełnić ręcznie.

Do wniosku należy dołączyć dołączyć dodatkowe dokumenty jeśli są wymagane.

Sprawdzian kompetencji i próba sprawności fizycznej

Dotyczą odpowiednio klasy dwujęzycznej i klasy sportowej.

Więcej informacji: harmonogram rekrutacji dla klasy dwujęzycznej oraz harmonogram rekrutacji dla klasy sportowej

Etap 2 – Uzupełnianie wniosków

Od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Kopie lub oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do szkoły.

Lista zakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 22 lipca 2022 r.

Etap 3 – Potwierdzanie woli nauki

Od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej).

Do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć zdjęcia kandydata i kartę zdrowia, a w przypadku klasy sportowej zaświadczenie lekarskie.